Disclaimer


De website Houtbrox.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Berden Warenhuis BV. Het is niet toegestaan om deze site of delen hiervan, in welke vorm dan ook te vermenigvuldigen, kopiëren of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Berden.

De op deze website getoonde informatie wordt door HoutBrox met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. HoutBrox behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel HoutBrox alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is HoutBrox niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van HoutBrox, welke geen eigendom zijn van HoutBrox, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van HoutBrox. Hoewel HoutBrox uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door HoutBrox worden onderhouden wordt afgewezen.

HoutBrox sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig en/of onjuist is. De website wordt continue aangevuld, bijgewerkt en aangepast, Houtbrox.nl behoudt zich het recht om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.